Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Cvičenie z prehliadky jatočných zierat PJC
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva v službách ADV
Analytická chémia ACH
Analýza potravín ANP
Anatómia ANT
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk v odbore AGO
Aplikačné softverové produkty ASU
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Aranžovanie ARN
Aranžovanie a propagácia ARP
Automatizácia kancelárie AMK
Bankovníctvo BAK
Bázy dát BDT
Biochémia BOC
Biológia BIO
Biológia a anatómia BIN
Biológia a ekológia BIE
Cestovný ruch CTO
Cukrárska technológia CKT
Cukrárska výroba CKV
Cvičenia z analytickej chémie CAH
Cvičenia z analýzy potravín CPH
Cvičenia z anatómie CXX
Cvičenia z aplikovanej chémie CAC
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z geografie CGG
Cvičenia z hygieny a technológie mäsa CTM
Cvičenia z modelovania CMO
Cvičenia z odborného kreslenia CZK
Cvičenia z odborného kreslenia CZK
Cvičenia z techniky obsluhy CTB
Cvičenia z technológie CTC
Cvičenia z technológie a stolovania CTQ
Cvičenia z technológie prípravy pokrmov CCJ
Cvičenia z tovaroznalectva CZT
Cvičenia z účtovníctva CUC
Cvičenia zo stolovania CWS
Cvičenie vo fiktívnej firme CFF
Cvičenie z hygieny a technológie mlieka HMC
Cvičenie z chémie CCH
Cvičenie z informatiky CIF
Cvičenie z prehliadky jatočných zvierat PJC
Cvičenie z programovania CRG
Daňovníctvo DNV
Dejepis DEJ
Dejiny umeleckoremeselnej práce DUP
Dizajn a modelovanie DZM
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenie EKK
Ekonomické cvičenie v cvičnej firme ECF
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika a riadenie podniku ERP
Ekonomika prevádzky ENP
Estetická a spoločenská výchova ESC
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etika podnikania EIP
Farmakológia FAR
Finančná analýza FIA
Fyzika FYZ
Gastronomy English GAE
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske písomnosti HOP
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HDA
Hospodárske právo HPP
Hospodárske výpočty HVY
Hotelové služby HSZ
Hotelové služby HSZ
Hygiena HGA
Hygiena a bezpečnosť pri práci HBP
Hygiena a spracovanie odpadových surovín HYO
Hygiena a technológia mäsa HTM
Hygiena a technológia mlieka HML
Hygiena potravín HPT
Chémia CHE
Chémia CHE
Informačné technológie v E - obchode IEO
Informačný systém podniku ISU
Informatika INF
Informatika v podnikaní IVP
Informatika v riadení IVR
Komunikácia a propagácia KKP
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia z ruského jazyka KRJ
Kuchárska technológia KPT
Logistika a distribúcia LGD
Manažment MNZ
Manažment a marketing cestovného ruchu MMC
Manažment a marketing CR MMR
Manažment osobných financií MOF
Manažment osobných financií MOF
Manažment v spoločnom stravovaní MVS
Marketing MKT
Marketing a manažment MRQ
Marketingová komunikácia a propagácia MKG
Matematika MAT
Mikrobiológia MBI
Mikrobiologické rozbory v potravinárskom priemysle MKP
Náboženská výchova NBV
Náuka o nápojoch NAN
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk v odbore NJO
Občianska náuka OBN
Obchodná administratíva OHO
Obchodná prevádzka OCH
Obchodné právo OBP
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odborný výcvik OVY
Odpadové hospodárstvo ODY
Pekárska technológia ETG
Písanie a úprava textu na počítači PUI
Písanie v anglickom jazyku PWJ
Písmo PIM
Písmo a odborné kreslenie POK
Písomnoelektronická komunikácia PIK
Podnikanie v malých a stredných podnikoch PMS
Potravinárska chémia PMI
Potravinárska technológia PAV
Potravinárske technológie POT
Potravinárske technológie POT
Potraviny a výživa PVY
Praktická časť odbornej zložky OIP
Právna náuka PRN
Prehliadka jatočných zvierat PJZ
Projektovanie informačných systémov PIS
Propagácia PPG
Propagácia a aranžovanie PPA
Propagácia a reklama PGK
Psychológia PSY
Psychológia práce a trhu PPU
Psychológia predaja PSD
Psychológia v obchode PYC
Racionálna výživa RCV
Regionálna gastronómia REG
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk v odbore RJD
Seminár k absolventským prácam SAP
Seminár z dejepisu SED
Seminár z chémie SEC
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Skladové hospodárstvo SKH
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SLC
Sociálna komunikácia SLK
Sociálna psychológia SCP
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská psychológia SPP
Spoločenská výchova SVY
Spoločenskovedný seminár SPS
Spotrebiteľská výchova SRB
Spracovanie mäsa SAC
Spracovanie múky SRA
Správanie SPR
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Suroviny SUR
Suroviny a výživa SYV
Špeciálna obsluha OLH
Špeciálne cukrárske techniky CUT
Športové hry SPH
Technika administratívy TEA
Technika cestovného ruchu TSC
Technika obchodu TOH
Technika obsluhy TOB
Technika prevádzky TPY
Technológia TEC
Technológia služieb cestovného ruchu TSF
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Toxikológia TOX
Tvorba a správa WWW stránky TSW
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo a štatistika UCS
Účtovníctvo v praxi UCX
Úvod do sveta práce USP
Veterinárny hygienický dozor VHD
Všeobecná hygiena VHY
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova k podnikaniu VPD
Výpočtová technika VYT
Výživa VYW
Výživa a zdravie VZI
Základy ekológie ZEK
Základy podnikania ZPD
Základy výživy ZYV
Zariadenie prevádzok ZRP
Zariadenie závodov ZAR
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2018

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria