Moderná stredná škola v 21. storočí Akreditované inovačné vzdelávanie Projekt Comenius Projekt Comenius Štrasburg Projekt Comenius Štrasburg prezentácia www.jomie.eu Projekt Comenius Halle ( Westfalen ) Projekt Comenius Oława Bilaterálne partnerstvo Erasmus+ Projekt: Sme v Európe Erasmus + Erasmus + šk. rok 2016/2017 Erasmus + šk. rok 2017/2018

Projekty školy

Moderná stredná škola v 21. storočí

 

KÓD ITMS: 26110130615

OPERAČNÝ PROGRAM: VZDELÁVANIE

SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM:  EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND A ŠTÁTNY ROZPOČET SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRIORITNÁ OS: REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

OPATRENIE: PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ


CIEĽ PROJEKTU: Zvýšiť efektívnosť výchovno - vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy s cieľom pripraviť kvalifikovaných a schopných  absolventov s uplatnením na trhu práce                                                                                       

              Podrobnosti projektu:   Moderná_škola.pdf    

                                                     Výstupy_učebné_materiály.pdf

                                                                                                                     

Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderná stredná škola v 21. Storočí“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Škola podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 23.1.2014. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 31.7.2015.

 

Hlavnými aktivitami projektu „Moderná stredná škola v 21. storočí“ sú:

 

 1. Tvorba nových/inovatívnych učebných materiálov a ich aplikácia.

Realizácia predmetnej aktivity bude prebiehať v troch fázach:

Fáza 1 Tvorba a inovácia učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek

– zoznam predmetov, v rámci ktorých sa budú inovovať učebné texty, materiály, metodické príručky a didaktické pomôcky:

 • Chémia,
 • Technológia prípravy pokrmov,
 • Regionálna gastronómia,
 • Geografia cestovného ruchu/Cestovný ruch,
 • Potraviny a výživa (Náuka o výžive).

 

   Fáza 2 Modernizácia odborných učební

 • spočíva v modernizácii odborných učební a zaobstaraní vybavenia pre:
 • odbornú učebňu pre Gastronómiu,
 • chemické laboratórium pre Technológiu potravín a výživa.

 

   Fáza 3 Implementácia na vyučovaní

 • v tretej fáze aktivity dôjde k praktickému využívaniu inovovaných didaktických prostriedkov školy, nového a inovovaného obsahu učebných textov a učebných materiálov, overenie metodických príručiek využívajúcich progresívne metódy a formy vyučovania zamerané na vyučovanie rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

 

 1. Odborná príprava pedagogických zamestnancov

    - cieľom aktivity je podpora prípravy pedagogických pracovníkov v záujme ich odborného rozvoja zameraného pre potreby modernej strednej školy.

    - získané nové vedomosti a zručnosti budú následne aplikované vo výchovno-vzdelávacom procese

   - školenie bude realizované v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 

Školenia:

 1. Someliérsvo a gastronómia
 2. Svet gastronómie v 3 tisícročí
 3. Green manažment v praxi – kvalita potravín

 

Vďaka tomuto projektu  škola zmodernizuje svoje vybavenie didaktickými zariadeniami, aby bolo možné využiť najmodernejšie metódy výučby. Uvedené skutočnosti tak prispejú k rozvíjaniu kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov, podporia ich konkurencieschopnosť  na trhu práce.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 147 168,05 €

Vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania:

 • ubytovanie a zabezpečenie cateringových služieb

Ubytovanie_a_zabezpecenie_cateringovych_sluzieb.pdf

 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelavanie_pedagogickych_zamestnancov.pdf

 • zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky – vybavenie chemického laboratória

Zariadenie__vybavenie_a_didakticke_prostriedky_-_Vybavenie_chem.pdf

 • zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky – gastro

Zariadenie_vybavenie_a_didakticke_prostriedky_-_Gastro.pdf

 • externý manažment

Externy_manazment.pdf

 • grafické spracovanie a tlač publikácií

Graficke_spracovanie_a_tlac_publikacii.pdf

 • informačno-komunikačné technológie

Informacno-komunikacne_technologie.pdf

 • pracovník pre verejné obstarávanie

Pracovnik_pre_verejne_obstaravanie.pdf

 • publicita a informovanie

Publicita_a_informovanie.pdf

 • spotrebný tovar a prevádzkový materiál, školiaci materiál

Spotrebny_tovar_a_prevadzkovy_material__skoliaci_material__potr.pdf

 • tvorba vzdelávacích programov  a učebných textov

Tvorba_vzdelavacich_programov_a_ucebnych_textov.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria