Výchovné poradenstvo na škole Plán práce VP Správa VP za I. polrok 2016/2017 Poruchy učenia Šikanovanie Ľudské práva

Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo na škole

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SHD 3, 080 34 Prešov

 

Výchovné a kariérové poradenstvo

 

 

Kontaktné údaje:

Výchovný poradca: Mgr. Janka Turzová

Telefónne číslo: 051/7753853

E-mail: jturzova@gmail.com

 

 

Konzultačné hodiny:

Párny týždeň:        štvrtok:                 8:00 – 14:00 hod.

v prípade potreby je možné dohodnúť si iný termín ...

 

  Nad každým dieťaťom by mal visieť nápis: "Manipulujte opatrne, obsahuje sny." 

 

 

 

 

 • poskytovať informačnú pomoc žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy,

 

 • poskytovať pomoc v oblasti výchovy a vzdelávania,

 

 • poskytovať pomoc v oblasti prevencie a nápravy problémov (aj osobných),

 

 • poskytovať informácie o možnostiach ďalšieho študijného zamerania (nadstavbové,výber vysokej školy),

 

 • poskytovať poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie(vstup do zamestnania, životopis),

 

 • poskytovať informácie o dobrovoľníctve,

 

 • spolupracovať s CPPPaP v Prešove.

 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

v Prešove (CPPPaP)

 

 

 • poskytuje starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, podľa § 130, ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), poskytuje taktiež bezplatne pre stredné, základné a materské školy okresu Prešov tieto služby: 

 

 • diagnostikovanie príčin a charakteru osobnostných problémov, porúch v správaní a učení, školskej neúspešnosti s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný prístup k jednotlivcovi v rodine a škole,

 

 • psychologické poradenstvo v osobnostnom vývine, v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania,

 

 • realizovanie psychoterapie, reedukácie a psychokorekcie,

 

 • poskytovanie pomoci pri odstraňovaní sociálno-patologických javov, poskytovanie komplexnej pedagogickej, výchovnej a preventívnej starostlivosti, so zvýšenou pozornosťou na primárnu prevenciu,

 

 • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu, od 2 ročníka do ukončenia prípravy na povolanie.

 

Kontakt:

Adresa: CPPP a P, Levočská 7, 080 01, Prešov

Telefón:  +421 51 77 155 26, +421 51 77 546 21, +421 915 899 455, +421 915 899 454

Email: http://cpppapresov.webnode.sk

spracovala: Mgr. Janka Turzová

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria