Vnútorná smernica pre praktické vyučovanie

VNÚTORNÁ SMERNICA

pre praktické vyučovanie  

Na základe potreby zvyšovania úrovne praktického vyučovania a dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov na pracoviskách praktického vyučovania sa vydáva nasledovná smernica:

 

 1. PRACOVNÉ OBLEČENIE:

Odbor kuchár (učebné a študijné odbory) a cukrár

Dievčatá a chlapci:

 

 • Biely rondón
 • 2 ks biele tričko
 • biele (pepito) nohavice
 • protišmyková zdravotná obuv
 • biele ponožky
 • biela čapica
 • biela zástera
 • 2ks utierky

 

 

Odbor čašník, servírka (učebné a študijné odbory)

 

Dievčatá:         

 • Biela blúzka
 • čierny motýlik
 • čierna  sukňa                         
 • čierna vesta                                 
 • topánky                      
 • čierna zástera                     
 •  biely plášť s dlhým rukávom
 • 2 ks príručník
 • (+ osobné  pomôcky)

 

Chlapci:

 • biela košeľa
 • čierny motýlik
 • čierne nohavice
 • čierna vesta,
 • čierne poltopánky
 • čierne ponožky
 • čierna zástera                     
 •  biely plášť s dlhým rukávom
 • 2 ks príručník
 • (+ osobné pomôcky)

 

Odbor predavač a obchodný pracovník

 

Dievčatá: 

 • biely
 • zdravotná obuv

Chlapci:

 • biely
 • zdravotná obuv 

 

 

Používanie pracovného oblečenia a pracovných pomôcok je záväzné pre všetkých žiakov.  Žiaci musia mať zdravotný preukaz platný prvým dňom nástupu na praktické vyučovanie.

 

 1. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

 

 1. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje cvičnou prácou.
 2. Praktické vyučovanie vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách alebo prebieha na pracoviskách praktickej prípravy pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster OV určený riaditeľom školy.
 3.  Žiaci, ktorí sú na individuálnom odbornom výcviku pod vedením inštruktorov sú povinní viesť denník vykonaných prác, ktorý majú vždy na pracovisku. V denníku si zapisujú dátum a čas príchodu a odchodu z pracoviska a stručný opis pracovných úkonov. Denník si dajú 1 krát do týždňa podpísať inštruktorovi.
 4. Na praktickom vyučovaní je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v študijných odboroch trvá najviac 6 hodín, v učebných odboroch v 1. a 2. ročníku trvá najviac 6 hodín, v  3. ročníku trvá najviac 7 hodín.
 5. Vyučovacia hodina na praktickom vyučovaní trvá 60 minút. Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine;
 6. Vyučovanie odborného výcviku a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať  o 6.00 hodine a môže skončiť najneskôr o 22.00 hodine.
 7. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb sa do vyučovacieho dňa odborného výcviku započítava aj dĺžka prestávok. Prvá desaťminútová prestávka je po druhej vyučovacej hodine, najneskôr po piatich vyučovacích hodinách je 30 minútová prestávka.
 8. Praktické vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Praktické vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.
 9. Počas školského roka môže byť žiak preradený na iné pracovisko. Po každom preradení absolvuje žiak preškolenie o bezpečnosti pri práci, čo potvrdí svojim podpisom.
 10. Praktické vyučovanie sa môže vykonávať  aj počas sobôt, nedieľ, sviatkov  a v čase prázdnin.  Povinnosťou žiakov je zúčastňovať sa na vykonávaní takéhoto praktického vyučovania. Ak žiak vykonáva odborný výcvik a odbornú prax v týchto dňoch, poskytne majster OV žiakovi primerané voľno počas pracovných dní určených na odborný výcvik a odbornú prax.

 

 1. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE V ZAHRANIČÍ
 1. Uskutočňuje sa v letných mesiacoch spravidla v období máj až október. Jeho úlohou je upevnenie a rozšírenie potenciálu zručností v rámci povinnej, dobrovoľnej, alebo nástupnej praxe po skončení školy. Dôležitý prínos je v zlepšení komunikácie v cudzom jazyku a zvýšení samostatnosti v životných situáciách.
 2. Zúčastňujú sa ho predovšetkým plnoletí žiaci odborov kuchár, čašník, cukrár. Nie je vylúčená ani účasť žiakov iných odborov a škola takúto iniciatívu podporuje.
 3. Zahraničná prax sa uskutočňuje v spolupráci s firmami, s ktorými má škola uzavreté dohody a s ktorými uzatvára plnoletý žiak zmluvu.
 4. Zahraničná prax nie je povinná, žiaci sa jej zúčastňujú na základe svojho rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť. V termínoch pre odbornú prax, alebo odborný výcvik vykonávajú prax ostatní žiaci v tuzemských zariadeniach povinne na základe rozdelenia.

 

 1. DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTNÝCH,  HYGIENICKÝCH A PREVÁDZKOVÝCH PREDPISOV

      Žiaci sú povinní dodržiavať bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy pri práci na praktickom vyučovaní,  plniť príkazy majstrov odbornej výchovy (inštruktorov), a to najmä:

 1. dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy pri práci podľa príslušných odborov,
 2.  dodržiavať predpísanú úpravu vlasov (umyté, ostrihané, upravené) a nechtov (ostrihané a nenalakované nechty)
 3. nenosiť výstredné náramky, náhrdelníky, piercing,  náušnice a cenné veci (väčšiu sumu peňazí, šperky ...),
 4. mať vždy predpísané pracovné oblečenie (čisté a vyžehlené), pracovné oblečenie si meniť pravidelne alebo podľa potreby (minimálne 2 x do týždňa),
 5. nemanipulovať so strojovým a elektrickým zariadením, pokiaľ nebola vykonaná inštruktáž majstrom OV, inštruktorom alebo pracovníkom prevádzky
 6. mobilný telefón musí mať žiak počas praktického vyučovania vypnutý a odložený v priestoroch určených na tento účel,
 7. z pracoviska nebrať predmety, materiál, potraviny a tovar, ktoré nie sú jeho osobným vlastníctvom,
 8.  nepožívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, nefajčiť na pracoviskách praktického vyučovania ani v jeho blízkosti
 9. zodpovedať za zverený inventár, pridelenú skrinku v šatni, v prípade poškodenia žiak hradí náklady v plnej výške
 10. Úmyselne spôsobenú škodu na praktickom vyučovaní nahradiť v plnej výške,
 11. krádež na pracovisku sa trestá okamžitým vylúčením zo školy 

 

 1. PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

Pre hodnotenie a klasifikáciu platia v plnom rozsahu pravidlá stanovené v platnom predpise - v súčasnosti § 55 až 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu, príslušného školského vzdelávacieho programu a ostatných súvisiacich predpisov.

 1. Ak nemožno žiaka klasifikovať v riadnom termíne, riaditeľ školy určí náhradný termín klasifikácie formou komisionálnej skúšky, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov
 2. Ak dôvodom neklasifikovania je neúčasť na odbornom výcviku, žiak je povinný absolvovať náhradný odborný výcvik pred absolvovaním komisionálnej skúšky, inak na komisionálnej skúške bude hodnotený ako "neprospel".
 3. Podmienkou klasifikácie je účasť na odbornom výcviku 80 % z predpísaného počtu hodín za klasifikačné obdobie
 4. Žiaci učebných odborov sú povinní absolvovať praktické vyučovanie v rozsahu minimálne 1520 hodín za  štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.

Odporúčaný minimálny počet vyučovacích hodín odborného výcviku v učebných odboroch je:

1. ročník – 495 hodín

2. ročník – 495 hodín

3. ročník – 530 hodín

 1. Žiaci študijných  odborov sú povinní absolvovať praktické vyučovanie v rozsahu najmenej 1400 hodín za štúdium, čo je podmienka, kedy sa žiakovi okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydáva aj výučný list.

Odporúčaný minimálny počet vyučovacích hodín odborného výcviku v študijných odboroch je:

1. ročník - 200 hodín

2. ročník  - 420 hodín

3. ročník  - 420 hodín

4. ročník  - 360 hodín

 1. Klasifikácia správania a výchovné opatrenia (charakter odporúčania):

0 – 5 neospravedlnené hodiny 1

6 – 7 neospravedlnených hodín pokarhanie majstrom odbornej výchovy

8 –20 neospravedlnených hodín 2

21 – 35 neospravedlnených hodín 3

36 a viac neospravedlnených hodín 3 s podmienečným vylúčením zo štúdia

 

SPRÁVANIE NA PRACOVISKU

Dodržiavanie pravidiel spoločenského správania je jedna zo základných podmienok úspešného vykonávania profesií v službách a obchode. Žiak je povinný dodržiavať zásady spoločenského správania v styku s hosťom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ale i spolužiakom.

 1. oslovovať pedagogických pracovníkov a pracovníkov zariadenia  podľa ich pracovného zaradenia a funkcie, v hovorovom styku používať  oslovenie pán, pani
 2. nepoužívať vulgárne výrazy,
 3. nepozývať si na pracovisko návštevy (kamarátov a pod.),
 4. na pracoviskách praktického vyučovania je žiak povinný slušne sa správať k pedagogickým pracovníkom, k pracovníkom zariadenia a k hosťom,
 5. na pracovisko prichádzať včas  t. j  10 minút pred začiatkom odborného výcviku, podľa pokynov majstra odbornej výchovy alebo inštruktora, dodržiavať pracovnú dobu,
 6. odchod z pracoviska je povolený len so súhlasom majstra OV alebo inštruktora,
 7. ak sa žiak nemôže zúčastniť na praktickom vyučovaní pre dôvody  vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka uvoľnenie z odborného výcviku
 8. každá neprítomnosť žiaka musí byť ospravedlnená na základe písomného ospravedlnenia  predloženého ihneď po nástupe na odborný výcvik príslušnému MOV alebo inštruktorovi.
 9. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa považuje predovšetkým choroba, lekárom zakázaná dochádzka, extrémne nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušenie premávky hromadnej dopravy, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach.
 10. Neúčasť na vyučovaní, ktorá trvá najviac 3 dni môže ospravedlniť písomne zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám, najviac však spolu 5 dní za klasifikačné obdobie. Nerešpektuje sa ospravedlnenie na samostatnom papieri, ale výlučne v predpísanom zošite a chronologicky za sebou.

 

STRAVOVANIE ŽIAKOV

 1. Žiaci, ktorí vykonávajú praktické vyučovanie v školských zariadeniach, sú povinní sa v týchto zariadeniach stravovať.
 2. Pre žiakov, ktorí vykonávajú praktické vyučovanie v iných organizáciách je zabezpečené stravovanie v rámci dohody.
 3. Svojim podpisom žiak potvrdzuje, že bol oboznámený s vnútornou smernicou a zaväzuje sa ju dodržiavať.

 

Porušenie tejto smernice bude považované za porušenie školského poriadku!

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria