Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

 

Charakteristika šklského vzdelávacieho programu 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Nadstavbové štúdium v dvojročnom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách  je koncipované s ohľadom na požiadavky praxe a prípravuje absolventa, ktorý bude schopný prispôsobiť sa meniacim podmienkam slovenského i európského pracovného trhu. Úspešným ukončením štúdia absolvent získava úplné stredné odborné vzdelanie. Príprava v danom odbore zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je realizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe -  v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako  príprava pre výkon drobného a stredného podnikania v remeslách a službách, umožňuje aj prípravu na vysokoškolské štúdium ekonomického charakteru.

Predpokladom pre prijatie do nadstavbového študijného odboru je úspešné vykonanie záverečnej skúšky v trojročnom učebnom odbore  a splnenie zdravotných požiadavek uchádzačov o štúdium. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. 

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. V odbornom vzdelávaní sa vytvárajú predpoklady pre získanie odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre výkon povolania v remeslách a službách.

Žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti  ekonomiky, účtovníctva, marketingu, manažmentu, základov podnikania a pod. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetoch.

Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia.

1. Základné údaje o štúdiu

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma štúdia:

Denná štúdium pre absolventov učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Vyučovací jazyk:

slovenský jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 • stredné odborné vzdelanie (úspešne ukončenie trojročného učebného odboru)
 • splnenie podmienok prijímacieho konania
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie  o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent sa uplatní v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách poskytujúcich remeslá a služby ako:

 • radový zamestnanec
 • riadiaci pracovník strednej úrovne
 • samostatný podnikateľ

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

 

2. Charakteristika absolventa

Cieľom nadstavbového dvojročného študijného odboru 6403 L je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania, hlavne v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika a v oblasti odborného vzdelávania v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, marketing, právna náuka, technika administratívy a v ďalších povinne voliteľných predmetoch zameraných na oblasť služieb v cestovnom ruchu a služieb v obchodnej prevádzke. Odborné predmety dajú široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania a uplatňovania ekonomických javov a trendov v podmienkach voľného trhu aj v problematike všetkých zložiek podnikania v podmienkach ostrej konkurencie.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v  cudzom jazyku – anglickom, ruskom alebo nemeckom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Osvoja si aj zásady riadenia a efektívnej komunikácie.

Charakteristickou črtou odborného vzdelávania v tomto študijnom odbore je široko koncipovaná odborná orientácia. Študijný odbor pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu a v ďalších službách. Po ukončení štúdia získava maturitné vysvedčenie. Môže sa uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole predovšetkým technicko-ekonomického zamerania, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredné veľký podnik orientovaný na služby.

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

Kód a názov  ŠVP

OBCHOD A REKLAMA

Kód a názov študijného odboru

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Stupeň vzdelania

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Dĺžka štúdia

úplne stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Forma štúdia

2 roky

Druh školy

denná pre absolventov trojročných učebných odborov

Vyučovací jazyk

slovenský

Dátum schválenia ŠkVP

1. september 2013

Miesto vydania

Stredná odborná škola

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov

Platnosť ŠkVP

01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelanie

12

11

23

slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

CJ anglický, nemecký, ruský jazyk

3

3

6

dejepis

1

1

2

chémia

1

-

1

matematika

2

2

4

informatika

1

1

2

telesná a športová výchova

1

1

2

Odborné vzdelávanie

 

 

43

Teoretické vzdelávanie

15

14

29

ekonomika

3

2

5

administratíva a korešpondencia

2

1

3

účtovníctvo

3

2

5

základy podnikania

2

3

5

tovaroznalectvo

2

2

4

marketing a manažment

2

2

4

právna náuka

1

1

2

spoločenská komunikácia

0

1

1

Praktická príprava

6

8

14

odborná prax

4

4

8

ekonomické cvičenia

2

2

4

cvičenia z účtovníctva

0

1

1

cudzí jazyk v odbore

0

1

1

Spolu

33

33

66

Činnosť

1. ročník

2. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

Maturitná skúška

-

1

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

7

2

Účasť na odborných akciách

-

1

Spolu týždňov

40

37

 

 

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
  Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
 • +421517710863 alebo
  +421517710831
  IČO: 17078482

Fotogaléria