Učebné odbory 3 ročné

Kuchár

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 6445 H Kuchár

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6445 2kuchár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách podnikateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek  gastronómie so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium, výsledky MONITORU a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. 

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie

1. Základné údaje oštúdiu

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o záverečnej skúške

výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

stredné odborné vzdelanie

ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

v pracovných pozíciách ako  čašník, servírka,  barman, ako zamest-nanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločnéhostravova-nia

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu  a získať úplne stredné odborné vzdelanie

 

2. Charakteristika absolventa

Absolvent trojročného učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava  kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania.

Po ukončení prípravy je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, v hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania ako samostatne činná osoba. Absolvent  ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie,   vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent  podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je  kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené  vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.

Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v  cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v nadstavbovom štúdiu, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania.

3. Učebný plán
 

 

 
Škola (názov, adresa)

 

Stredná odborná škola

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov

Názov ŠkVP

Stravovacie služby

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6445 H  kuchár

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

13

9

7

29

slovenský jazyk a literatúra

2

1

1

4

C1 anglický,  nemecký, ruský jazyk

3

3

3

9

občianska náuka

1

-

-

1

dejepis

1

1

-

2

etická výchova / náboženská výchova

1

-

-

1

chémia

1

-

-

1

matematika

1

1

1

3

informatika

1

1

-

2

telesná výchova

2

2

2

6

Odborné predmety

20

24

24

68

ekonomika

-

2

2

4

úvod do sveta práce

-

-

0.5

0,5

spoločenská komunikácia

1

1

-

2

potraviny a výživa

2

1

-

3

technológia

2

3

3

8

stolovanie

-

1

1

2

zariadenie závodov

-

1

-

1

odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety

2

2

2

6

C2 anglický,  nemecký, ruský jazyk

2

2

2

6

Spolu

35

35

33

103

Účelové kurzy

1.

2.

3.

Spolu

ochrana života a zdravia

 

 

21

21

telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

30

Záverečná skúška

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

6

6

Účasť na odborných akciách

-

1

-

Spolu týždňov

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)          Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

b)         Žiak si môže voliť cudzí jazyk – anglický alebo nemecký.

c)         Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)         Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

e)       Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať 1 voliteľný predmet, ktorý sa klasifikuje. Na štúdium voliteľného predmetu možno vytvárať skupiny žiakov.

f)           Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou. 

g)      Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

h)         Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo  
        „Ochrana    človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu
        človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3.
 
        ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.

i)     V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci
       sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. 
       Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 1. alebo v  2. ročníku.

 

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria