Študijné odbory 4 ročné

Kuchár

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 6445 K  Kuchár

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v študijnom odbore 6445 K  kuchár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v  v stredisku praktického vyučovania SOP Sen a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek gastronómie so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium, výsledky testovania MONITOR  a prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. 

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

V odbornom vzdelávaní je  príprava zameraná na oblasť ekonomiky,  spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov, cestovný ruch a ďalšie odborné povinné a voliteľné predmety učebného plánu.  Pripravuje žiakov na prácu  v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 4. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v príprave jedál, stolovaní,   dodržiavaní hygienických zásad, BOZP a dodržiavanie predpisov.

1. Základné údaje o štúdiu

Kód a názov učebného odboru 6440 K čašník, servírka

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma štúdia:

denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

 

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

v pracovných pozíciách ako kuchár v reštauráciách, v hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, ako živnostník  po získaní potrebnej praxe

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na VŠ

 

2. Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6445 K  kuchár po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, v hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania ako samostatne činná osoba. Absolvent  ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie,   vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent  podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je  kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie čuchových podnetov, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozlišovanie chuti, samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.

Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním výkonu tejto pozície je možné iba po konzultácii s lekárom. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako kuchár, ktorí sa uplatnia ako zamestnanci reštaurácii, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania a samostatné podnikanie.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a  maturitné vysvedčenie. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj vysokých školách a prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

3. Učebný plán

 

29

Škola (názov, adresa)

 

Stredná odborná škola

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08001 Prešov

Názov ŠkVP

STRAVOVACIE SLUŽBY

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6445 K  kuchár  

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

18

15

11

64

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

C1 anglický,  nemecký, ruský jazyk 

3

3

3

4

13

C2 anglický,  nemecký, ruský jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova / náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

1

-

3

ekológia

1

-

-

-

1

chémia

1

1

-

-

2

matematika

2

2

3

-

7

informatika

2

1

1

-

4

telesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

13

17

19

24

73

ekonomika

2

2

1

2

7

administratíva a korešpondencia

2

-

-

-

2

sociálna komunikácia

-

-

-

1

1

právna náuka

-

-

-

1

1

potraviny a výživa

-

-

1

2

3

technológia

2

2

2

3

9

technika obsluhy

1

1

1

1

4

odborný výcvik

6

12

14

14

46

Voliteľné predmety

0

0

1

0

1

cvičenia z techniky obsluhy

-

-

-

-

0

Gastronomy English

-

-

0

0

0

špeciálna obsluha

-

-

-

-

0

cestovný ruch

-

-

-

-

0

regionálna gastronómia

-

-

1

0

1

Spolu

33

35

35

35

138

Účelové kurzy

1.

2.

3.

4.

 

Ochrana života  a zdravia

 

 

21

 

21

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

33

Maturitná skúška

-

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

6

6

3

Účasť na odborných akciách

-

1

1

-

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)          Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

b)         Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a v 2. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

c)         Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

d)       Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať 2 voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov. Predmety sa  klasifikujú.

e)         Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení ( odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou. 

f)        Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

g)         Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.

h)         V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 1. alebo 2. ročníku.

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3, PREŠOV
    Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
  • +421517710863 alebo
    +421517710831
    IČO: 17078482

Fotogaléria